Στις 17 Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε η εκτελεστική απόφαση της επιτροπής 1004/2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Στην απόφαση αυτή δίδονται οι ορισμοί για τα την προκαταρκτική εργασία επί των αστικών αποβλήτων καθώς το σημείο υπολογισμού για την ανακύκλωση:

Προκαταρκτική επεξεργασία: κάθε εργασία επεξεργασίας στην οποία υποβάλλονται τα υλικά αστικών αποβλήτων πριν από την υποβολή τους σε εργασία ανακύκλωσης, με την οποία τα εν λόγω υλικά υφίστανται επανεπεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που δεν είναι απόβλητα. Στην προκαταρκτική επεξεργασία περιλαμβάνονται ο έλεγχος, η διαλογή και άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες για την αφαίρεση των μη στοχευόμενων υλικών και την εξασφάλιση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας·

Σημείο υπολογισμού: το σημείο κατά το οποίο τα υλικά αστικών αποβλήτων εισέρχονται στην εργασία ανακύκλωσης με την οποία τα απόβλητα υφίστανται επανεπεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που δεν είναι απόβλητα ή το σημείο κατά το οποίο τα υλικά αποβλήτων παύουν να είναι απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας πριν υποβληθούν σε επανεπεξεργασία·

Τα σημεία υπολογισμού που ισχύουν για ορισμένα υλικά αποβλήτων και για ορισμένες εργασίες ανακύκλωσης καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Ενδεικτικές αναφορές στις κύριες κατηγορίες υλικών συσκευασίας ακολουθούν:

- Γυαλί που έχει υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό του σε κλίβανο υαλουργίας ή την παραγωγή μέσων διήθησης, λειαντικών υλικών, μονωτικών υλικών και κατασκευαστικών υλικών με βάση το γυαλί.

- Μέταλλο που έχει υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό του σε χυτήριο ή κάμινο.

- Χαρτί που έχει υποστεί διαλογή και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό του σε εργασία πολτοποίησης

- Πλαστικά διαχωρισμένα κατά πολυμερές που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από την είσοδό τους σε διεργασία μορφοποίησης σε κόκκους, εξώθησης ή έγχυσης σε καλούπι.Πλαστικές φολίδες που δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν από τη χρήση τους σε τελικό προϊόν.

Είναι πιθανόν οι επιδόσεις ανακύκλωσης ορισμένων Ευρωπαϊκών κρατών να μειωθούν με βάση τα νέα σημεία ελέγχου μετά την υιοθέτηση της εκτελεστικής απόφασης. Πλέον ο υπολογισμός των υλικών συσκευασίας προς ανακύκλωση θα πραγματοποιείται στο σημείο εισαγωγής στην διεργασία ανακύκλωσης και όχι στα κέντρα συλλογής / διαλογής των αποβλήτων.

Όλα τα Νέα / Άρθρα