Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε το 2015,η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναλύσει και να ετοιμάσει επιλογές πολιτικής που να εξετάζουν τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, για τα προϊόντα και για τα απόβλητα. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας,η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα των εργασιών στον τομέα αυτό, με τη μορφή ανακοίνωσης και συνοδευτικού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής,σχετικά με τα θέματα διεπαφής.

Στην ανακοίνωση εξετάζονται τέσσερα εμπόδια στην ασφαλή χρησιμοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών: ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε προϊόντα και απόβλητα,παρουσία ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε ανακυκλωμένα υλικά και σε αντικείμενα που κατασκευάζονται από τέτοια υλικά,δυσκολίες στην εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων και έλλειψη σαφούς εφαρμογής των μεθοδολογιών χαρακτηρισμού αποβλήτων στην Ε.Ε. Εκτός από τους στόχους και τις δράσεις που παρατίθενται στην ανακοίνωση, το έγγραφο εργασίας περιγράφει τις κυριότερες προκλήσεις που αφορούν τα τέσσερα προβλήματα και προτείνει επιλογές για την αντιμετώπισή τους.

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες,τα προϊόντα και τα απόβλητα ολοκληρώθηκε το 2018, και σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, καταγράφεται μια ισχυρή τάση για τη νομοθέτηση της απομάκρυνσης κάθε ουσίας που προκαλεί ανησυχία από τα απόβλητα των συσκευασιών, ώστε αυτά να καταστούν ανακυκλώσιμα, αξιοποιήσιμα και μη επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.

Όλα τα Νέα / Άρθρα