Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις εξαγωγές αποβλήτων

Στις 30 Απριλίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2024/1157 για τις μεταφορές αποβλήτων εντός και εκτός της Ε.Ε. (άρθρο 2,πεδίο εφαρμογής), ο οποίος τροποποιεί τους Κανονισμούς 1257/2013 και 2020/1056. Καταργεί τον Κανονισμό 1013/2006 θεσπίζοντας μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, συμβάλλοντας στην κλιματική ουδετερότητα και στην επίτευξη κυκλικής οικονομίας και μηδενικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό απαγορεύεται το νωρίτερο έως τις 21 Μαΐου 2029 η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων σε μη μέλη του ΟΟΣΑ. Η χώρα υποδοχής μη μέλος του ΟΟΣΑ δύναται να εξαιρεθεί από τον περιορίσιμό αυτό μόνο εάν αποδεχθεί την κοινοποίηση και αποδείξει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, που καλύπτει ολόκληρη την επικράτειά της, το οποίο διασφαλίζει αποτελεσματικά τη χωριστή συλλογή πλαστικών αποβλήτων και διαθέτει επίσης το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η χώρα υποδοχής μη μέλος του ΟΟΣΑ πρέπει επίσης να αποδείξει ότι οι εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων από την Ένωση δεν έχουν αρνητικές συνέπειες στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων που παράγονται στην εν λόγω επικράτεια της.

Τα μη επικίνδυνα πλαστικά απόβλητα μπορούν να εξαχθούν σε χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά υπόκεινται σε ειδικό έλεγχο από την Ε.Ε. Το άρθρο 45 καλεί την Ε.Ε. να παρακολουθεί αυστηρά τις εξαγωγές πλαστικών απορριμμάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ για να βεβαιωθεί ότι αυτές οι εξαγωγές δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία και ότι τα εξαγόμενα από την Ε.Ε. απόβλητα διαχειρίζονται επαρκώς σε αυτές τις χώρες.

Επιπλέον, ο κανονισμός προβλέπει τη ψηφιοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις αποστολές αποβλήτων μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού κόμβου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των αναφορών. Ο παρών Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Όλα τα Νέα / Άρθρα