Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τον υπολογισμό του rPET σε φιάλες ποτών μιας χρήσης 

Δόθηκε στη δημοσιότητα στις 30 Νοεμβρίου 2023 η εκτελεστική απόφαση  2023/2683 της ΕΕ για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό στις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης. 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτελεστική  απόφαση είχε εγκριθεί στις 17.10.2023 στο αρμόδιο όργανο ‘Waste Technical Adaptation Committee’ με 18 ψήφους υπέρ και 7 αποχές 

Σημειώνουμε τους ακόλουθους νέους ορισμούς:  

«πλαστικά απόβλητα μετά την κατανάλωση»: απόβλητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, που αποτελούνται από πλαστική ύλη και έχουν παραχθεί από πλαστικά προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά· 

«ανακυκλωμένο πλαστικό»: πλαστικό το οποίο, πριν από την ανακύκλωση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 17 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ήταν πλαστικό απόβλητο μετά την κατανάλωση και το οποίο έχει παραχθεί από ανακύκλωση. 

Στο άρθρο 7 προβλέπεται ότι έως τις 31 Μαρτίου 2024 η Επιτροπή θα προτείνει τροποποίηση της παρούσας απόφασης, στην οποία λαμβάνεται υπόψη το ανακυκλωμένο πλαστικό που προκύπτει από πρόσθετα είδη ανακύκλωσης, όπως πχ. η χημική ανακύκλωση.  

Σύμφωνα με το αρχή της τοποθέτηση στην Ευρωπαϊκή αγορά   το εισαγόμενο ανακυκλωμένο πλαστικό - στην περίπτωση αυτή rPET, που δεν είναι κατασκευασμένο από απόβλητα προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, δεν θα συνυπολογίζεται στους εθνικούς στόχους και δεν θα μπορούσε να οριστεί ως ανακυκλωμένο πλαστικό στο πλαίσιο της νομοθεσίας.  

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες εμφιάλωσης δεν μπορούν να επισημαίνουν τα μπουκάλια ως κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό εάν αυτό το ανακυκλωμένο πλαστικό παράγεται εκτός της ΕΕ. Σύμφωνα με την ερμηνεία της απόφασης ποτά, νερά και αναψυκτικά που εμφιαλώνονται εκτός Ευρωπαϊκής αγοράς επίσης δεν μπορούν να φέρουν τον ισχυρισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου και ως εκ δεν μπορούν να διακινούνται στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία 4736/2020 για τις φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο Μέρος ΣΤ΄ του Παραρτήματος I, συμπεριλαμβανομένου και του νερού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι φιάλες ποτών οι οποίες κατασκευάζονται από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο ως βασικό υλικό κατασκευής («φιάλες PET») πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) ανακυκλωμένο πλαστικό, υπολογιζόμενο ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET που διατίθενται στην αγορά, 

Τα παραπάνω ποσοστά εφαρμόζονται και για κάθε παραγωγό  μεμονωμένα,  υπολογιζόμενα ως μέσος όρος για όλες τις φιάλες PET ή για όλες τις φιάλες ποτών που διαθέτει στην αγορά, κατά περίπτωση. 

Η νέα απόφαση θέτει αυστηρούς όρους για την προστασία του καταναλωτή από παραπλανητικούς ισχυρισμούς και επιπρόσθετα θωρακίζει την ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά από αθρόες εισαγωγές rPET χαμηλής ποιότητας που συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.  

 

 

 

  

  

Όλα τα Νέα / Άρθρα