Η νέα Ευρωπαϊκή πρόταση για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων των συσκευασιών

Στις 30 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το δεύτερο μέρος της δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, την πρότασή της για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Παρά τη δεδηλωμένη φιλοδοξία του νέου Κανονισμού και όχι πλέον Οδηγίας, η πρόταση δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των συσκευασιών στο επόμενο επίπεδο λόγω των πολλών σοβαρών ερωτημάτων,  που δεν έχουν απαντηθεί. Μεταξύ αυτών είναι η αποτυχία αναγνώρισης ότι η δυνατότητα ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών από μόνη της δεν αρκεί, εκτός εάν υποστηρίζεται από ένα σύστημα ικανό να πυροδοτήσει επενδύσεις σε υποδομές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης σε όλη την Ευρώπη. 

Η βιομηχανία συσκευασίας υποστηρίζει πλήρως την Πράσινη Συμφωνία και έχει επενδύσει μαζικά στην καινοτομία υλικών και σχεδιασμού, στην αυξημένη δυνατότητα ανακύκλωσης και στη συλλογή και χρήση περισσότερου ανακυκλωμένου περιεχομένου. Ωστόσο, η επίτευξη του στόχου για την ανακύκλωση του 2030 απαιτεί συγκεκριμένες και συλλογικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής συλλογής των αποκρυπτόμενων συσκευασιών  και της χρηματοδότησης σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές διαλογής και ανακύκλωσης 

Η κυκλική οικονομία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα εργαλείο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης. Η αγνόηση των λειτουργιών της συσκευασίας για την προστασία των τροφίμων και των προϊόντων και την πρόληψη της σπατάλης, ή η επιβολή αυθαίρετων περιορισμών και απαγορευσεων, δεν μπορεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή.  

Η επαναπλήρωση και η επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να απαιτούνται για την επίτευξη καλύτερου περιβαλλοντικού αποτελέσματος σε πραγματικές συνθήκες ζωής σε σύγκριση με τις εναλλακτικές λύσεις μιας χρήσης και να αξιολογούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με τις απαιτήσεις υγιεινής, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Αντί της μονόπλευρης εστίασης στους στόχους επαναχρησιμοποίησης, η πρόταση θα έπρεπε να προβλέπει ένα σαφές πλαίσιο που θα επιτρέπει την υποχρεωτική συλλογή και ανακύκλωση, με κλιμάκωση της επαναπλήρωσης και της επαναχρησιμοποίησης  όπου είναι τεχνικά εφικτό και λογικό για το περιβάλλον. 

Η πρόταση της Επιτροπής μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπου το κείμενο θα συζητηθεί ως μέρος της διαδικασίας συναπόφασης. 

Όλα τα Νέα / Άρθρα