Το 3ο Forum LIFE DEBAG ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες και ο ΣΥΒΙΠΥΣ παρέθεσε μια σειρά προτάσεων και προβληματισμών σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν θα επιτευχθεί τελικά με την εισαγωγή ακόμα ενός φόρου, που θα βαρύνει τον τελικό καταναλωτή.

Για την αποτελεσματική προστασία του υδάτινου πλούτου της χώρας μας, απαιτείται ένα τολμηρό και καινοτόμο σχέδιο δράσης: η κυκλική πράσινη οικονομία. Ο ΣΥΒΙΠΥΣ παρέθεσε στο δεύτερο και τρίτο Forums μια σειρά προτάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση σακουλών μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων, την προώθηση των βιο-διασπώμενων υλικών, τη συλλογή των απορριπτόμενων φιλμ πολυαιθυλενίου, την ανακύκλωση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς με στόχο την ανάκτηση ενέργειας, αλλά και πολύτιμων πόρων χρησιμοποιώντας τις τεχνικές PTF/PTO (plastics to fuel / plastics to oil). Εκτιμούμε ότι ένα ορθά σχεδιασμένο πρόγραμμα πολλαπλών δράσεων, είναι ικανό να επιτύχει το στόχο της μηδενικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (zero waste), αλλά και την προσέλκυση νέων επενδύσεων ανακύκλωσης - ανάκτησης υλικών συσκευασίας στη χώρα μας.

Όλα τα Νέα / Άρθρα